Kiþisel Bilgiler  
Ad:
Soyad:
Doðum Yeri:
Doðum Tarihi:
Cinsiyet:
Erkek Kadýn
Medeni Durum:
Sürekli Adres:
Telefon:
Cep Telefonu:
E-mail:
SSK No:
T.C. Kimlik No:
Uyruk:
Askerlik Durumu:
Askerliðinizi Yapmadýysanýz
Nedenini Yazýnýz:

Aile Durumu Adý Soyadý: Doðum Yeri & Yýlý: Öðrenim Durumu: Mesleði, Ýþyeri: Bakmakla Yükümlü
Olduklarýnýz:
Annenizin
Babanýzýn
Eþinizin
Çocuðunuzun
Çocuðunuzun
Çocuðunuzun

  Fiziksel Bilgiler  
Boyunuz:
Kilonuz:
Geçirmiþ olduðunuz, süregelen önemli
rahatsýzlýklar ve týbbi operasyonlar var mý?
Herhangi bir bedensel özürünüz var mý?
Yok Ayak Eller Duyma Konuþma Diðer
Acil durumlarda baþvurulacak kiþinin
Adý Soyadý, Telefonu, Adresi:

  Eðitim Bilgileri      
En Son Bitirdiðiniz Okul:    

  Okul / Bölüm: Giriþ Tarihi: Mezuniyet Tarihi:
Ýlköðretim:
Lise:
Üniversite:
Yüksek Lisans / Doktora / Uzmanlýk:

Yabancý Dil: Konuþma Yazma
Ýngilizce:
Çok Ýyi Ýyi Orta Zayýf
Çok Ýyi Ýyi Orta Zayýf
Almanca:
Çok Ýyi Ýyi Orta Zayýf
Çok Ýyi Ýyi Orta Zayýf
Fransýzca:
Çok Ýyi Ýyi Orta Zayýf
Çok Ýyi Ýyi Orta Zayýf
Diðer:
Çok Ýyi Ýyi Orta Zayýf
Çok Ýyi Ýyi Orta Zayýf

Katýldýðýnýz kurs, seminer,
sertifika programlarý:
Bilgisayar kullanýyor musunuz?
Evet Hayýr
Evet ise kullandýðýnýz programlar:

  Ýþ Tecrübesi Lütfen son iþ tecrübesi baþta olmak üzere belirtiniz.  
Kuruluþ Ýsmi, Adresi: Giriþ Tarihi: Ayrýlýþ Tarihi: Pozisyon: Ayrýlýþ Nedeni:

  Diðer Bilgiler  
Voga Mobilya'yý nereden duydunuz?
Voga Mobilya'da çalýþan akraba ya da
tanýdýðýnýz var mý?
Evet Hayýr
Varsa Adý Soyadý:
Ýþ yerimizden talep ettiðiniz ücret:
Sigara kullanýyor musunuz?
Evet Hayýr
Seyahat etmeye engel bir durumunuz var mý?
Evet Hayýr
Mesai saatleri dýþýnda çalýþabilir misiniz?
Evet Hayýr
Vardiyalý çalýþabilir misiniz?
Evet Hayýr
Sürücü ehliyetiniz varsa sýnýfý:

  Üyesi Olduðunuz Kuruluþlar Dernek, meslek odalarý, kulüpler...  
Kuruluþ Ýsmi, Adresi: Üyelik: Tarih:

  Hakkýnýzda Bilgi Alýnabilecek Kiþiler
Referanslar: Ýlk bölüme çalýþtýðýnýz veya çalýþmakta olduðunuz kurumdan yönetici/amriniz, ikinci bölüme eðitim süreciniz sýrasýnda hakkýnýzda bilgi sahibi olan kiþi, son bölüme ise sizin tercih ettiðiniz, hakkýnýzda tüm bilgileri alabileceðimiz kiþinin isim, adres ve telefon numaralarýný yazýnýz.

  Amiriniz / Yöneticiniz Eðitmen / Akademisyen Sizin Seçtiðiniz Kiþi
Adý Soyadý:
Adres:
Telefon:


Bu formdaki bilgiler tamamen gizli tutulacaktýr.